تماس با ما


موسسه آموزش عالی کار واحد قزوین 

نشانی : قزوین- شهر صنعتی البرز – بلوار سهروردی       کدپستی : 3431849689


تلفن : 32225882-028                                              دورنگار :   32243441-028


وبگاه : www.qazvin.kar.ac.ir                                   پست الکترونیکی :  qazvin@kar.ac.ir 


لیست خطوط داخلی

نام واحد

شماره

نام واحد

شماره

دفتر ریاست

222

گروه علوم پایه و دروس عمومی

203

حراست  و مدیر امور اداری

220

گروه مکانیک و صنایع و نقشه کشی

204

امور اداری

221

گروه حسابداری

205

دبیرخانه

214

گروه معماری و گرافیک

206

مدیر تحصیلات تکمیلی

243

گروه مدیریت

207

تحصیلات تکمیلی

239

کارشناس حسابداری ، اشتغال ،اقتصاد و روابط کار و گرافیک ، معماری ( کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته )

233

مدیر پژوهش و ارتباط با صنعت

223

کارشناس کلیه رشته های مکانیک و الکتروتکنیک

235

کتابخانه

229

کارشناس مهندسی نساجی و کاردانی عمران و نقشه کشی و صنایع و ایمنی و معماری (کارشناسی پیوسته )

236

کارگاه و آزمایشگاه

225

کارشناس مدیریت ها ، حقوق و مترجمی زبان و معماری ( کارشناسی نا پیوسته )

237

مسئول سایت ها

228

امور آموزشی فارغ التحصیلان

238

معاونت آموزش

231

مدیر دانشجویی فرهنگی

240

مدیر آموزش

230

دفتر دانشجویی فرهنگی

241

امور اساتید

232

کارشناس فرهنگی

219

مسئول انفورماتیک

227

مدیر مالی

210

گروه حقوق  و نساجی

244

مالی

211

گروه صنایع

245

انتظامات برادران

216

گروه حسابداری کارشناسی ارشد

246

انتظامات خواهران

217

گروه مدیریت  کارشناسی ارشد

247