دوره های برگزار شده :

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک   - با ارائه مدرک رسمی از مرکز تحقیقات وزارت کار
               ---------------با ارائه مدرک بین المللی  IMSدوره آموزشی    
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک -------------- با ارائه مدرک رسمی از مرکز تحقیقات وزارت کار 
دوره نرم افزاری هلو
ایمنی عمومی --------------------- با ارائه مدرک رسمی از مرکز تحقیقات وزارت کار دوره های در حال برگزاری

ایمنی برق
مسابقه سازه ماکارونی در سطح استانی
دوره آموزشی تافل
دوره آموزشی ایلتس