معرفی مدیر پژوهشی
نام و نام خانوادگی : علی کاکوان
تحصیلات: دکتری تکنولوژی نساجی از دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
سمت : مدیر پژوهش و ارتباط با صنعت
شغل: عضو هیئت علمی گروه نساجی
سابقه فعالیت : از بهمن 81
مشاهده برنامه هفتگی
ارتباط مستقیم با مدیر پژوهشی
02832236106
آپلود فایل