معرفی ریاست موسسه آموزش عالی کار - واحد قزوین
نام و نام خانوادگی : حجت ا... روحی
تحصیلات : دکتری مهندسی برق - مخابرات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
- محقق برتر سال 1380
- ریاست کمیته علمی همایش 
- تألیف بیش از 30عنوان مقاله بین المللی در زمینه های مخابرات و فناوری اطلاعات
ارتباط مستقیم با ریاست