معرفی معاونت اداری و مالی
نام و نام خانوادگی : فتح اله تاروردی فیشانی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
سمت : مدیر امور مالی موسسه
سابقه فعالیت : از سال  1375
ارتباط مستقیم با معاونت اداری و مالی
02832242635