معرفی معاونت
معاونت دانشجویی موسسه عهده دار سیاست گذاری،برنامه ریزی و سازماندهی امور رفاهی ،معیشتی و روان شناختی دانشجویان بوده و به ارائه خدمات در  زمینه کاهش مشکلات آموزشی،جسمی و عاطفی دانشجویان می پردازد.
معاونت دانشجویی موسسه  با بهره گیری از امکانات موجود و ایجاد بسترمناسب برای مشارکت دانشجویان و درک انتظارات آنان سعی می نماید نسبت به تامین نیاز دانشجویان و ارتقای امور تحصیلی ،فرهنگی،رفاهی و.....اقدام نماید.