تغذیه
جهت  رزو غذا در سلف سرویس موسسه  بایستی یک هفته قبل با در دست داشتن برگه انتخاب واحد خود
به ساختمان شماره 3 - طبقه دوم در ساعات اعلام شده توسط مسئول مربوطه مراجعه نمایید.