طرح و برنامه
شرح وظایف
1- برنامه ریزی کلان فرهنگی موسسه آموزش عالی در طول سال
2 - مسئولیت کمیته پژوهش های فرهنگی موسسه
3 - پیگیری برنامه راهبردی فرهنگی موسسه آموزش عالی و نظارت بر اجرای آن و برنامه عملیاتی مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی و فوق برنامه- طرح و برنامه- دبیرخانه برنامه راهبردی
این دبیرخانه زیر نظر واحد طرح و برنامه مدیریت فرهنگی فعالیت می کند و وظیفه پیگیری کلیه امور مربوط به معرفی برنامه راهبردی فرهنگی به تمامی مراکز دانشگاهی و همچنین برقراری ارتباط با این مراکز جهت تهیه و و تدوین برنامه عملیاتی فرهنگی ذیل برنامه راهبردی را برعهده دارد.