شورای فرهنگی

شورای فرهنگی موسسه، متشکل از ریاست موسسه، یک عضو هیات علمی موسسه ،نماینده دانشجویان،
نماینده نهاد رهبری، معاونت دانشجویی فرهنگی و نماینده تشکل های دانشجویی  جهت اتخاذ سیاست  
گذاری های فرهنگی موسسه ، بررسی درخواست های دانشجویان در این خصوص و ... برگزار می گردد.از  
دانشجویان علاقمند ،توانمندو دارای ایده در خصوص امور فرهنگی دعوت بعمل می آید به واحد فرهنگی  
مراجعه نمایند .