فرهنگ و هنر
این اداره زیرنظرمستقیم مدیر فرهنگی وفوق برنامه در زمینه امور فرهنگی- هنری - اجتماعی فعالیت مینماید وشامل واحدهای نشریات- فیلم- عکس - تبلیغات- واحد کانون های فرهنگی هنری و...میباشد.
عناوین مهمترین فعالیت های این اداره :
برنامه ریزی جهت تهیه گزارش سالانه فعالیت های فرهنگی
برنامه ریزی جهت تهیه برگزاری همایش دانشجویان جدیدالورود(هرساله)
برنامه ریزی جهت تهیه تشکیل ستاد انتخاب دانشجوی نمونه (هرساله)
برنامه ریزی جهت تهیه پیگیری امور مربوط به ستاد اقامه نماز- کمیته عفاف وحجاب در جلسات شورای فرهنگی
برنامه ریزی جهت تهیه برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی نظیر مسابقات قرآنی-نهج البلاغه و...
مدیریت فرهنگی و فوق برنامه:نشریات
نظارت بر تهیه فیلم های تولید شده و عکس های ارسالی دانشجویان  برای مسابقات و تبلیغات