ستاد اقامه نماز
شرح وظایف
تشکیل منظم جلسات ستاد
ارتباط مداوم با نهاد نمایندگی رهبری
پیگیری مداوم مصوبات جلسات ستاد توسط دبیرخانه
برگزاری منظم نماز جماعت در تمام مراکز و رسیدگی به امور مربوطه
ایجاد، تجهیزرسیدگی به امور مربوط به مساجد و نماز خانه
اهتمام به شرکت در نماز جماعت
برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی جهت ارتقای فرهنگ نماز در موسسه آموزش عالی
برنامه ریزی جهت انجام پژوهش در موضوع نماز
برنامه ریزی جهت عملیاتی کردن آئین نامه های مصوب موجود