امر به معروف و نهی از منکر و کمیته حجاب و عفاف
تشکیل ستاد اجرایی امر به معروف ونهی از منکر در موسسه
پیگیری اجرای مصوبات ستاد
ارتباط تنگاتنگ باستادواحیاء امربه معروف شهرستان
برنامه ریزی جهت عملیاتی کردن آیین نامه های مصوب مرتبط
هماهنگی کامل باسایر کمیته ها
برنامه ریزی جهت انجام پژوهش های مرتبط با ارتقاء بر فرهنگ امر به معروف ونهی از منکر
تهیه محصولات فرهنگی