برنامه ها و مراسمات

1- برگزاری مراسم مذهبی 
2- برگزاری اردوهای راهیان نور
3- برگزاری اردوهای طرح هجرت
4- برگزاری مسابقه نجات تخم مرغ
5- برگزاری برخی از دوره های علمی
6- برگزاری کارگاههای دینی
7- برگزاری حلقه های صالحین
8- برگزاری  مسابقات ورزشی