انجمن ایمنی صنعتی


شرکت در همایش HSE آبادان
شرکت در نمایشگاه بین المللی پتروشیمی عسلویه
شرکت در همایش HSE مسجد سلیمان
عضویت در انجمن بین المللی ارگونومی ایران