دکتر یعقوبی دکتر عیوق، دکتر کریم زندی ،دکتر جلیلوند ، دکتر اکبر عالم تبریز،دکتر عربی، مدیریت صنعتی
دکتر رجب زاده ، دکتر مهدی محمدی ، دکتر البرزی ، دکتر احتشامی ،دکتر حمزه محمدی ،،دکتر فلاح گر حقوق خصوصی
دکتر رجب زاده ، دکتر مهدی محمدی ، دکتر البرزی ، دکتر احتشامی ،دکتر حمزه محمدی ،دکتر سلیم خورشیدی،دکتر فلاح گر حقوق ثبت اسناد و املاک
دکتر سهمانی ، دکتر رضایی ، دکتر رستمی ، دکتر قربانی ، دکتر صراف ، دکتر بیگلر ،دکتر خلیلی حسابداری
دکتر سهمانی ، دکتر رضایی ، دکتر رستمی ، دکتر قربانی ، دکتر صراف ، دکتر بیگلر ،دکتر خلیلی ، دکتر یاری فرد حسابرسی
دکتر یعقوبی ،   دکتر همتی فر،دکتر غلامی ،دکتر امیری ،دکتر عیوق مهندسی صنایع
دکتر کاکوان ، دکتر صفی ، دکتر بهرامی ،دکتر دمرچلی ،دکتر سنجری دکتر کاظمی   مهندسی نساجی
دکتر ناصر زاده دکتر یعقوبی ،، دکتر اسماعیلی ،دکتر بهتویی،دکتر دوازده امامی، دکتر غلام نیا ، دکتر فریدن مهندسی ایمنی صنعتی
دکتر مرتضوی ، دکتر هوشمند ،دکتر اخوی زادگان،دکتر بازیار، دکتر اسفندیاری ِ دکتر یوسفی راد دکتر زارعی مترجمی زبان انگلیسی
دکتر هاشمی ، دکتر روحی، دکتر رحمنی ، دکتر شاهی، دکتر شاهقلی،، دکتر جباری   ،دکتر رحمانی ، دکتر زال مکانیک
دکتر عابدی ، دکتر عربی دکتر عیوق، دکتر کریم زندی ،دکتر یعقوبی دکتر اصغر عالم تبریز،
مدیریت بازرگانی