مهندسی ایمنی صنعتی
  آموزش محور HSE مهندسی(ایمنی بهداشت-محیط زیست)
  پژوهش محور HSE مهندسی(ایمنی بهداشت-محیط زیست)
حقوق ثبت اسناد واملاک
حقوق خصوصی
ساخت و تولید
طراحی کاربردی
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
مهندسی مالی گرایش مدیریت ریسک
حسابداری مدیریت
حسابداری
ورودی های 96 و بعد آن  بهینه سازی سیستم ها مهندسی صنایع
حسابرسی
مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها وردی های 95 و قبل آن
مهندسی صنایع مدیریت پروژه
مترجمی زبان انگلیسی
شیمی نساجی و علوم الیاف