معرفی مدیر تحصیلات تکمیلی
ارتباط مستقیم با مدیر

نام و نام خانوادگی :
صمد هموشمند
تحصیلات:
دکتری آموزش زبان انگلیسی
سمت :
مدیرتحصیلات تکمیلی
شغل:
عضو هیئت علمی گروه مترجمی زبان انگلیسی
سابقه فعالیت :
از سال80