معرفی سرپرست  تحصیلات تکمیلی
ارتباط مستقیم با مدیر
نام و نام خانوادگی : مسعود کریم زندی
تحصیلات:
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

سابقه فعالیت :

   معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی کار قزوین از سال 1392 تاکنون
مدیر کل آموزش موسسه آموزش عالی کار قزوین از سال 1390 لغایت 1392
مدیر گروه رشته های مدیریت در دانشگاههای مختلف از سال 1383 لغایت 1391
تدریس دروس مدیریت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از سال 1381 تاکنون