معرفی مدیر آموزشی
نام و نام خانوادگی : مجتبی اسدی
تحصیلات : کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی آلی
فارغ التحصیل از : دانشگاه پیام نور مرکز قزوین
   
سابقه آموزشی
مدیر آموزش موسسه آموزش عالی کار واحد قزوین ازسال 1392 تا کنون
مدرس شیمی و دروس وابسته در موسسات آموزش عالی از سال 1391 تا کنون
عضویت در سازمان ملی فناوری نانو از سال 1391 تا کنون
ارتباط مستقیم با مدیر آموزشی
02832243442