معرفی معاونت آموزشی
نام و نام خانوادگی : مسعود کریم زندی
تحصیلات: دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی
عضو هیئت علمی گروه : مدیریت
   
سابقه آموزشی و اجرایی
   
1- معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی کار قزوین از سال 1392 تاکنون
2- مدیر کل آموزش موسسه آموزش عالی کار قزوین از سال 1390 لغایت 1392
3- مدیر گروه رشته های مدیریت در دانشگاههای مختلف از سال 1383 لغایت 1391
4- تدریس دروس مدیریت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از سال 1381 تاکنون
   
ارتباط مستقیم با معاونت آموزشی
02832236107