کارشناسان رشته
نام ونام خانواده گی : علیرضا زاهدپور                                                                                
رشته تحصیلی : لیسانس مدیریت برنامه ریزی آموزشی
از دانشگاه پیام نورمرکز قزوین
سوابق اجرایی : کارشناس رشته درموسسه آموزش عالی کار ازسال 1385 تاکنون
شماره تماس جهت ارتباط :  
32225882 و32232182 الی 3  با پیش شماره 028                داخلی 237