مدیر گروه

اطلاعات شخصی

نام: قاسم  
نام خانوادگی: عسگرزاده بلترک
شغل: عضو هیئت علمی و مدیر گروه حسابداری دانشگاه کار  - واحد قزوین
آدرس الکترونیک:  gmail.com @ ghasem.ac
مدارک تحصیلی

سوابق اجرائی
· مدیر مالی تعاونی مسکن مهر خرمدره       · مشاور مالی شرکت البرز ماشین کرج
· حسابرس موسسه حسابرسی  قواعد
مقالات
مجلات علمی - پژوهشی :
بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری در سنجش بازده غیرعادی در رویداد پژوهی(مجله: بررسی های حسابداری و حسابرسی - دانشکده مدیریت تهران)