مدیر گروه
کاردانی ناپیوسته صنایع-کارشناسی پیوسته صنایع

نام و نام خانوادگی: علي یعقوبی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی صنایع
مرتبه علمی: استادیار
آدرس الکترونیک:
        Phd_Yaghoubi@Yahoo.com 
تخصص: تحقیق در عملیات ، تحلیل آماری ، تحلیل پوششی داده ها ، الگوریتم های متاهیوریستیک           
سوابق اجرایی:
مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - صنایع موسسه آموزش عالی کار واحد قزوین
مدیر گروه کارشناسی پیوسته و کاردانی مهندسی صنایع
- ایمنی صنعتی موسسه آموزش عالی کار قزوین
مدیرگروه رشته های مدیریت صنعتی و بازرگانی و اداری در موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین
کارآفرین و مدیریت شرکت کارتن پیشرو در شهرصنعتی البرز استان قزوین
مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی غزالی، قزوینکارشناسی ناپیوسته صنایع: خانم دکتر ناصرزاده