کارشناسان رشته
1: سرکارخانم علی اکبری
2: جناب آقای یارکه