رشته ها و مقاطع
کاردانی پیوسته ساخت و تولید -کارشناسی ناپیوسته قالبسازی-کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید- کاردانی ناپیوسته مکانیک-کاردانی پیوسته مکانیک خودرو
نقشه کشی و طراحی صنعتی ،مکانیک خودرو ، الکتروتکنیک(برق صنعتی) ،قالب سازی
مکانیک (تاسیسات) ، برق (قدرت ) ، طراحی و نقشه کشی ، ایمنی صنعتی ، مهندسی معماری ، مهندسی مکانیک ،