چارت رشته ها
کاردانی پیوسته ساخت و تولید -کارشناسی ناپیوسته قالبسازی-کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید- کاردانی ناپیوسته مکانیک-کاردانی پیوسته مکانیک خودرو