کارشناسان رشته
نام و نام خانوادگی:دنیا علی اکبری
رشته تحصیلی:کارشناسی حسابداری گرایش صنعتی                                           فارغ التحصیل از دانشگاه ابهر

سوابق آموزشی:
کارشناس رشته دانشگاه علمی کاربردی از سال 88 تا90
کارشناس رشته موسسه آموزش عالی کار از سال 90 تا کنون
شماره تماس جهت ارتباط :    32225882 و32232182 الی 3  با پیش شماره 028                     داخلی 236